Artikel 1: Definities

1.1 In het navolgende wordt onder “MentesMe” verstaan MentesMe Consultancy & Training B.V. Statutair gevestigd te Eindhoven onder KvK 73330256 en onder Hekima B.V. statutair gevestigd te Eindhoven onder KvK 51128683.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan een ieder die met MentesMe een overeenkomst aangaat tot het geven van cursussen en/of trainingen en/of organisatieadviezen, dan wel tot het verlenen van andere diensten waaronder online services op de websites mentes.me of metro.mentes.me

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten, hoegenaamd ook. 

2.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door de opdrachtgever naar haar Algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard. 

2.3 Door het accepteren van onze offertes, aanbiedingen, of door het sluiten van een overeenkomst met ons doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van haar voorwaarden en aanvaardt zij onze voorwaarden als hier omschreven. 

2.4 Een afwijking van onze Algemene voorwaarden geldt alleen indien deze afwijking uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door één van onze directieleden is bevestigd en geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor deze uitdrukkelijke afwijking werd overeengekomen. 

2.5 Een opdrachtgever die eerder onder de vigeur van de onderhavige Algemene Voorwaarden met ons heeft gecontracteerd, wordt geacht bij een nadien door haar mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten overeenkomst, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Toezeggingen van en afspraken met onze personeelsleden, niet behorende tot de directie, zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover deze door onze directie schriftelijk zijn bevestigd. 

3.2 Indien een opdrachtgever niet direct na ontvangst bij aangetekend schrijven bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van onze opdrachtbevestiging, wordt onze opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist weer te geven. 

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel binden ons slechts indien deze door onze directie uitdrukkelijk zijn bevestigd c.q. worden uitgevoerd. 

3.4 Telefonische opdrachten worden door ons uitsluitend op risico van opdrachtgever aangenomen. Eventueel daaruit voortvloeiende onjuistheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wij zijn zonder gehoudenheid tot schadevergoeding hoegenaamd ook, immer gerechtigd te onzer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in alle gevallen van overmacht. 

4.2 Indien de uitvoering van een opdracht niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden dan is de opdrachtgever verplicht de betreffende cursus en/of training e/of andere dienstverlening van ons af te nemen op een in onderling overleg vast te stellen nader tijdstip. De opdrachtgever kan hieraan niet het recht ontlenen de opdracht te annuleren of enig recht op schadevergoeding doen gelden. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door toedoen van de door ons geleverde diensten ontstaan aan persoon en/of goed van opdrachtgever of aan de persoon en/of goed van derden. 

5.2 Opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk van aanspraken van derden ingevolge welke schade dan ook door toedoen van de door ons geleverde diensten ontstaan aan persoon en/of goed van derden en stelt ons schadeloos voor alle schade en kosten, welke het gevolg zijn van een aanspraak als bedoeld in dit artikel. 

Artikel 6: Annulering c.q. uitstel door opdrachtgever

6.1 Indien de uitvoering van onze dienstverlening door de opdrachtgever wordt geannuleerd dan blijft de opdrachtgever de volgende percentages van de overeengekomen vergoeding verschuldigd: 

  • bij annulering op een tijdstip gelegen na 14 dagen voor de aanvangsdatum; 100 % 
  • bij annulering op een tijdstip gelegen voor 14 dagen voor de aanvangsdatum; 75 % 
  • bij annulering op een tijdstip gelegen voor 30 dagen voor de aanvangsdatum; 50 % 
  • bij annulering op een tijdstip gelegen voor 60 dagen voor de aanvangsdatum; 25 % 

6.2 Voor de vaststelling van het tijdstip van de melding van de annulering wordt uitgegaan van de datum van verzending van het aangetekend schrijven waarin opdrachtgever deze annulering bevestigd c.q. de datum van verzending van het schrijven waarin wij de annulering bevestigen. 

6.3 Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor de cursussen en/of andere diensten wenst uit te stellen tot een nadere datum dan zal alsdan in onderling overleg een nieuwe datum worden vastgesteld, mits het verzoek om uitstel uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum door ons is ontvangen. Als dan is de opdrachtgever naast de reeds overeengekomen kosten een extra vergoeding verschuldigd conform de navolgende percentages: 

  • in geval van een verzoek om uitstel voor 14 dagen voor de aanvangsdatum 33,3% 
  • in geval van een verzoek om uitstel voor 30 dagen voor de aanvangsdatum 25 % 
  • in geval van een verzoek om uitstel voor 60 dagen voor de aanvangsdatum 10% 

6.4 Voor de vaststelling van het tijdstip van de melding van het uitstel wordt uitgegaan van de datum van verzending van het aangetekend schrijven waarin opdrachtgever deze melding bevestigt c.q. de datum van verzending van het schrijven waarin wij de annulering bevestigen. 

6.5 Opdrachtgever blijft te allen tijde, zowel in geval van annulering als in geval van uitstel, de overeengekomen accommodatie- en verblijfskosten verschuldigd. 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Wij zullen nimmer voorafgaand aan de uitvoering van de overeengekomen diensten van opdrachtgever betaling van de kosten van die diensten kunnen eisen, daarin begrepen de accommodatie- en verblijfskosten. 

7.2 Opdrachtgever dient al onze facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht van korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met één van onze directieleden, te voldoen. 

7.3 Indien en zodra opdrachtgever de hierboven in lid 2 bedoelde betalingstermijn overschrijdt wordt hij geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling en/of sommatie vereist is. 

7.4 Indien en zodra opdrachtgever als hierboven in lid 3 bedoeld in gebreke is, is hij een contractuele rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand berekenen over het totale factuurbedrag inclusief de BTW, voor iedere maand of gedeelte van de maand dat opdrachtgever met betaling in gebreke blijft. 

7.5 Indien en zodra opdrachtgever als hierboven in lid 3 gedoeld in gebreke is hebben wij het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder nadere aankondiging aan derden uit handen te geven. De daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het in te vorderen bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW, doch minimaal € 750,00 onverminderd ons recht om de eventuele meerdere, werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.6 Wij zijn te allen tijde bevoegd de levering van onze diensten op te schorten zolang opdrachtgever geen genoegzame zekerheid heeft gesteld om al zijn verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst te voldoen. 

Artikel 8: Reprorecht Auteurs

8.1 Het is opdrachtgever verboden om door ons verstrekte cursusmateriaal, handleidingen en andere stukken te dupliceren of te vermenigvuldigen tenzij onze directie daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Wij behouden ons te allen tijde de auteurs- en reprorechten van genoemde stukken uitdrukkelijk voor. Dit geldt ook voor alle online content binnen het Metro Mentoring Platform en Social Styles app van MentesMe.

8.2 Het is opdrachtgever tevens verboden om zonder schriftelijke toestemming het cursus materiaal inclusief de geregistreerde termen iGROW, iAID en Metro Mentoring Platform, te gebruiken voor het verzorgen van activiteiten in lijn met de content. Dit geld voor intern en extern gebruik. Dit artikel is niet van toepassing op door MentesMe gelicenceerde organisaties, waarvoor een separaat getekende overeenkomst leidend is.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Alle geschillen tussen ons en opdrachtgever, welke verband houden met de overeenkomst tussen partijen en de tenuitvoerlegging van die overeenkomst zullen bij uitsluitsel worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

9.2 Op alle overeenkomsten tussen ons en opdrachtgever zal steeds het Nederlands recht van toepassing zijn.